17 mei 2015

Opschorting inning Ouderbijdrage JGGZ in Stichtse Vecht een feit!

College van B&W geeft hiermee invulling aan de oproep van de PvdA Stichtse Vecht om de ouderbijdrage JGGZ op te schorten.

Net als veel gemeenten in het land heeft ook het College van B&W van Stichtse Vecht besloten om de inning van de ouderbijdrage in het kader van geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (JGGZ) op te schorten tot bekendmaking van de resultaten van een landelijk onderzoek. Dit heeft het College van B&W op 6 mei 2015 besloten en recentelijk aan de gemeenteraad laten weten.

In de raadsvergadering van 31 maart jl. diende de PvdA Stichtse Vecht een motie in om de ouderbijdrage op te schorten omdat deze ouderbijdrage leidt tot ongelijke behandeling van ouders die een kind hebben dat een of meerdere dagdelen per week begeleiding nodig hebben in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ouders die een kind hebben met een lichamelijke aandoening die daarvoor een of meerdere dagdelen elders moeten verblijven, zijn deze ouderbijdrage niet verschuldigd. De ongelijke behandeling kon leiden tot oplopende kosten van wel 1.500 euro per jaar. Na verdere uitwisseling van standpunten (o.a. in een commissievergadering) heeft het College van B&W besloten in te stemmen met het voorstel van de PvdA Stichtse Vecht om de ouderbijdrage op te schorten en de raad in kennis te stellen van dit besluit.

PvdA- raadslid Els Swerts: “De PvdA is verheugd met dit besluit waarmee het College laat zien niet om de argumenten van de PvdA heen te kunnen en bereid is daarin een standpunt te kiezen ten voordele van burgers die, hopelijk tijdelijk, in een meer kwetsbare positie verkeren.”

Wachten is het nu op de resultaten van het landelijke onderzoek, waarin een antwoord moet komen op diverse kanttekeningen die lokaal en landelijk bij de ouderbijdrage JGGZ worden gesteld.

Zie ook:

  • Motie PvdA Stichtse Vecht d.d. 31 maart 2015
  • Toelichting College van B&W op opschorting inning Ouderbijdrage JGGZ (uit Raadsinformatiebrief #25 d.d. 13 mei 2015)