1 mei 2017

Ook benieuwd waar de fractie van de PvdA Stichtse Vecht zich in 2016 voor heeft ingezet en wat zij heeft bereikt?

Lees dan het Jaarverslag 2016 van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht!

In het jaarverslag gaan we in op de onderwerpen waar we ons in 2016 voor hebben ingezet en wat we hiermee hebben bereikt.

Onze speerpunten in 2016 waren: Leefbare en Veilige wijken en kernen, het Sociaal Domein, Wonen. Langs deze drie lijnen hebben ons ingezet met als doel zoveel mogelijk te realiseren voor de inwoners van Stichtse Vecht. Ons handvat is hierbij het verkiezingsprogramma 2014-2018.

Het jaar 2016 was een intensief jaar.

Aan het begin van 2016 domineerde het al dan niet vestigen van een AZC in Stichtse Vecht de politieke agenda. Veel tijd en effort hebben we gestoken in dossiers als de Huishoudelijke Hulp, de woonvisie, de toekomst van PAUW Bedrijven, goede en transparante dienstverlening aan onze inwoners.

Onze inzet werd ook beloond! Enkele voorbeelden: het PvdA-initiatiefvoorstel Onafhankelijke Cliëntondersteuning werd raadsbreed aangenomen, de 55+-gids is uitgebracht en verschillende moties van de PvdA zijn aangenomen of door het College overgenomen. Naast actieve deelname aan raads- en commissievergaderingen heeft de fractie haar gezicht laten zien in de wijken en bij tal van lokale- en regionale bijeenkomsten. Ook heeft de fractie het afgelopen jaar een aantal werkbezoeken afgelegd (zoals aan Woningcorporatie Vecht en Omstreken, de gemeentelijke BOA’s, PAUW Bedrijven en een Waterzuivering van Hoogheemraadschap De Stichtse Groenlanden.

Als bijlage bij het jaarverslag 2016 is een overzicht opgenomen van alle moties/amendementen, schriftelijke vragen en technische vragen die vanuit de PvdA-fractie zijn ingediend.

Download het jaarverslag 2016 hier