Door Maarten van Dijk op 16 april 2017

Nog veel onduidelijk rondom (de vervanging van) asbestdaken in Stichtse Vecht

Start inventarisatie van asbestdaken in 2017

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Televisieprogramma Kassa besteedde zaterdag 4 februari 2017 aandacht aan de problemen waar vele duizenden eigenaren van woningen tegenaan lopen nu zij binnen 7 jaar de asbestdaken van hun woning verwijderd moeten hebben. Circa een half miljoen huishoudens in Nederland heeft zo’n dak. Uit een enquête van Kassa onder de 50 grootste gemeente in Nederland bleek dat de meeste grote gemeenten geen idee hebben waar in hun regio asbestdaken liggen, laat staan of die een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben slechts 8 de asbestdaken op woningen in kaart.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is benieuwd naar de situatie in Stichtse Vecht. PvdA-raadslid Maarten van Dijk: “2024 lijkt nog ver weg, maar voor alle betrokkenen is het zaak zich hier nu al op voor te bereiden. Bovenstaande was voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om hierover vragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht.”

Uit recente antwoorden van het College van B&W van Stichtse Vecht komt naar voren dat op dit moment nog niet bekend is of en waar en in welke omvang asbestdaken in Stichtse Vecht aanwezig zijn.

Het College van B&W heeft laten weten dat in het (concept) provinciebreed samenwerkingsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017 een provinciebreed onderzoek naar asbestdaken is opgenomen. In dat kader begeleidt de provincie namens de gemeenten het aanbestedingstraject voor het aanschaffen van een database. Aan de hand van de inventarisaties die in de database zullen worden opgeslagen krijgt de gemeente inzicht in waar de asbestdaken aanwezig zijn. Ook weet het College van B&W dan hoe groot de omvang van asbestverdachte daken is binnen de gemeente Stichtse Vecht. Deze aanbesteding en vervolgens het vullen van de database zal in 2017 plaatsvinden.

Ook is het onvoldoende inzichtelijk hoe de sanering van asbestdaken vordert binnen de gemeente Stichtse Vecht.

Het College geeft aan dat op basis van de inventarisatie van asbestdaken die in 2017 zal plaatsvinden een plan van aanpak zal worden opgesteld.

De PvdA-fractie heeft het College van B&W gevraagd om een coördinerende rol te spelen bij de vervanging van de asbestdaken zodat asbest op een veilige en juiste manier te verwijderen zodat er mogelijk ook een prijsvoordeel voor de bewoners aan zit. “Ondanks dat de verantwoordelijkheid van de sanering bij de eigenaar van het dak ligt ziet de PvdA een voorlichtende en handhavende taak voor de gemeente weggelegd.”, aldus Maarten van Dijk.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk