20 november 2016

Motie PvdA over transparantie regelgeving unaniem aangenomen!

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht constateerde dat lokale visiedocumenten, beleid(skaders), verordeningen en beleidsregels niet helder en transparant waren terug te vinden via de website van de gemeente Stichtse Vecht. Daardoor ontbrak het de inwoners, ondernemers en professionals aan goede mogelijkheden om mee te denken over beleid en regels en was er onvoldoende inzicht in rechten en plichten van inwoners en ondernemers. Helderheid van regels is ook nodig om te weten of het al dan niet zinvol is om bezwaar aan te tekenen op beschikkingen.

De PvdA-fractie vond het onbegrijpelijk dat alle regelingen die gelden voor het bestuur wel rechtstreeks een plaats hebben op de website van de gemeente, maar de regelingen die over de inwoners gaan niet. De website is er juist voor de inwoners.

Daarom heeft de fractie van de PvdA eerder aangehouden motie ingebracht in de raadsvergadering van 15 november. De motie geeft opdracht aan het college om alle kadernota’s, beleidsstukken, verordeningen en beleidsregels, die actueel gelden, duidelijk en rechtstreeks op de website te vermelden en de inwoners en de inwoners niet via een ontransparante weg te laten zoeken via zoekopdrachten op de website van www.overheid.nl

De motie was overigens al ingebracht in de raadsvergadering van 28 juni 2016 maar op verzoek van wethouder Balemans (VVD), die toezegde dat hij voor 1 oktober met een notitie zou komen over een nieuwe invulling van de website, hield de fractie van de PvdA de motie aan.

Ook al eerder dit jaar had de fractie in commissievergaderingen aangegeven dat er voor de gemeente werk te doen was op het gebied van transparantie. Toen bleek de tijd nog niet helemaal rijp voor echte verbeteringen. In de raadsvergadering van 15 november was dat wel het geval.

Bijna alle fracties wilden de motie mee ondertekenen en de fracties die niet meetekenden hebben de motie ook van harte ondersteund. Geweldig dat de gehele gemeenteraad tot overeenstemming kwam! Hier zijn we echt heel blij mee en we danken alle partijen voor de royale steun voor de motie.

Op verzoek van de VVD werd een extra punt toegevoegd aan het dictum van de motie, inhoudende dat een klankbordgroep van inwoners, ambtenaren, raadsleden en wethouder aan de gang gaat om de website van de gemeente ook op andere fronten toegankelijker te maken op basis waarvan het College wordt verzocht met een plan van aanpak te komen.

De PvdA-fractie had overigens samen met Stichtse Vecht Beweegt al eerder deze maand een commissievergadering aangevraagd om samen eens kritisch te gaan kijken naar de totale website van de gemeente. De verbetering van de website van de gemeente krijgt dus een vervolg!

Voor de tekst van de motie, klik hier.