24 mei 2016

Kritiek PvdA op Woonvisie Stichtse Vecht

De stevige kritiek van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht op de Woonvisie Stichtse Vecht 2017-2022 zoals die gepresenteerd werd in de commissievergadering van 17 mei, werd uiteindelijk door veel partijen overgenomen.

Raadslid Els Swerts: “In de oorspronkelijke Woonvisie gaf het college aan te willen staan voor 30% sociale woningbouw, maar met de insteek dat de kernvoorraad sociale huurwoningen getalsmatig op hetzelfde peil zou blijven. In de praktijk zou dit betekenen dat voorgestelde 30% sociale woningbouw vanaf nu alleen nog maar ingevuld zou worden via het bouwen van sociale koopwoningen. Daar is de PvdA sterk op tegen!”

Sociale koopwoningen zijn koopwoningen met een koopprijs tot 200.000 euro. Om een dergelijke woning te kunnen kopen, is met de huidige lage rentestand een inkomen nodig van 45.000 – 50.000 euro. Dat zijn geen lage inkomens!

De mensen met de echte lage inkomens zouden daarmee in de steek worden gelaten!

“Ook heeft de PvdA bij de Woonvisie gepleit voor het bouwen van meer woningen dan werd voorgesteld omdat de cijfers, genoemd in de Woonvisie, geen rekening hielden met de benodigde extra opvang statushouders, de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nu en de vraag naar woningen vanuit de regio.”, aldus Els Swerts.

Een levendige discussie leidde ertoe dat het college in de Raad van 31 mei/1 juni met een aangepaste Woonvisie komt. De PvdA gaat kritisch bestuderen of zij kan instemmen met een aangepast voorstel dat ook recht doet aan de mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning en de huisvesting van statushouders.