Door op 12 april 2011

Kernenbeleid en Wijkgericht Werken

De PvdA-fractie heeft een actieve inbreng gehad bij de eerste discussie over het Kernenbeleid en het Wijkgericht Werken in onze nieuwe gemeente. 

Wij hebben onder andere gepleit voor het werken met dorps- en wijkvisies, uitvoeringsprogramma’s en jaarlijkse actielijsten zodat er zowel vanuit een lange termijn visie op het woongebied wordt gewerkt als dat er ook actiegericht wordt gewerkt. 
Ook hebben wij aangegeven dat wat ons betreft gebiedsgericht werken breed wordt ingestoken: leefbaarheid (verkeer, groen, speelvoorzieningen, onderhoud e.d.), veiligheid en voorzieningenniveau (onderwijs, zorg, winkels e.d.). 
Ook hebben wij stil gestaan bij het rekening houden met de verschillen tussen de woonkernen, het ondersteunen van wijkcommissies/dorpsraden zodat zij op een goede manier op kunnen komen voor hun wijk of dorp, en het betrekken van niet-georganiseerde inwoners bij beleid en beslissingen. Nog voor de zomer legt het college een voorstel aan de raad voor.