22 november 2015

Initiatiefvoorstel PvdA Stichtse Vecht: onafhankelijke cliëntondersteuning 2016 en verder

Bespreking tijdens de raadscommissie Sociaal Domein op dinsdag 1 december a.s.

De gemeente Stichtse Vecht er voor gekozen de onafhankelijke cliëntondersteuning voor clienten van o.a. de WMO en Jeugdwet in 2015 onder te brengen bij de Stichting MEE. Dit gelet op de continuïteit van de dienstverlening tijdens het dynamische jaar 2015; voor een deel van de doelgroep deed MEE namelijk al de cliëntondersteuning. Onder onafhankelijke cliëntondersteuning worden verschillende soorten diensten verstaan zoals: het geven van informatie en advies, vraagverheldering, kortdurende ondersteuning, activering van de cliënt en diens netwerk, bemiddeling en verwijzing, hulp bij klachten en (voorkomen van) bezwaar en beroep. Uitgangspunt is dat deze diensten bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal morgelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft de afgelopen maanden zowel schriftelijke- als mondelinge vragen gesteld over de onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht. Aanleiding hiervoor waren onder andere signalen dat inwoners uit onze gemeente niet of te laat gewezen worden op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook blijken op basis van gegevens van MEE een beperkt aantal inwoners gebruik te maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning: 77 cliënten in de periode van 1 januari 2015 t/m 30 september 2015, tegen 162 cliënten in dezelfde periode in 2014.

Tot op heden hebben wij als gemeenteraad nog geen resultaten voorgelegd gekregen m.b.t. de dienstverlening van MEE in 2015, terwijl dit wel toegezegd was door het College. Over andere vormen van cliëntondersteuning zijn wij ook niet geïnformeerd. Ook hebben we nog geen voorstel voorbij zien komen m.b.t. de wijze waarop de cliëntondersteuning in 2016 vorm zal krijgen, dit terwijl het nieuwe jaar al in aantocht is.

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding geweest om een initiatiefvoorstel voor te bereiden.

Voor de invulling van de onafhankelijke cliëntondersteuning in 2016 e.v. worden in dit initiatiefvoorstel een aantal voorstellen gedaan. In de kern komen de voorstellen neer op het volgende:

  • Voor het jaar 2016 inzetten op continuering van de dienstverlening van MEE, waarbij de uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht wordt onderworpen aan een “zelftest” en waarbij ten aanzien van de uitvoering door MEE gewerkt wordt met duidelijke (aangescherpte) prestatieafspraken. Wij stellen voor de dat uitkomsten van de “zelftest” en (eventuele) verbetervoorstellen naar aanleiding van deze test aan de Raad worden voorgelegd.
  • Herbezinning op de wijze waarop de onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf 2017 vorm dient te krijgen, waarbij wordt toegewerkt naar een raadsvoorstel waarover de Raad voor 1 juli 2016 een besluit kan nemen.

 

Het initiatiefvoorstel zal op 1 december 2015 worden besproken in de raadscommissie Sociaal Domein. De stukken die worden besproken betreffen: