9 november 2016

Inbreng PvdA Stichtse Vecht bij begrotingsbehandeling 2017

Op dinsdag 8 november vond de begrotingsbehandeling 2017 plaats in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Voor de PvdA-fractie aanleiding om vooruit te blikken op 2017. Lees hier onze bijdrage.

 

Voorzitter,

De begroting 2017 is een goed moment om ook vooruit te blikken op die zaken die je graag in 2017 gerealiseerd wil zien. Speerpunten voor komend jaar zijn wat de PvdA fractie betreft:

  • De doorontwikkeling van het sociaal domein: In het sociale domein moet in 2017 een belangrijke slag gemaakt worden van transitie naar transformatie. Dit vereist bestuurlijk leiderschap en een andere manier van werken van de gemeente. Naast de transformatie in het sociaal domein zijn voor ons belangrijke punten: het voorkomen van zorgmijding, kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en een ruimhartig beleid voor inwoners die afhankelijk zijn van zorg. Of het nu gaat om huishoudelijk hulp, de stapeling van zorgkosten of inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen.
  • Het tweede speerpunt voor de PvdA is het daadwerkelijk realiseren van meer sociale woningbouw en additionele woningen voor statushouders. Wat de PvdA fractie betreft gaat dit veel te langzaam en zal hier meer inzet op gepleegd moeten worden. En dan in het bijzonder waar het gaat om sociale huurwoningen. Uit het woningbehoefte onderzoek blijkt immers een grote vraag voor sociale woningen. Om in de terminologie van het College te spreken. Voor de PvdA is Sociale Woningbouw een “topdossier”. Laten we daar een gezamenlijk “topdossier” van maken!
  • Daarnaast pleit de PvdA voor een verdere verbetering van de dienstverlening van de gemeente aan burgers en ondernemers. Excellente dienstverlening zou wat ons betreft centraal moeten staan. Wat verstaan wij hier dan onder: duidelijke informatie, goede bereikbaarheid van de gemeente en snelle afhandeling van aanvragen.

Naast onze drie speerpunten wil de PvdA dit jaar extra aandacht voor een integrale uitvoering van het beleid zowel bij het fysieke als het sociale domein. Daarin zijn zeker nog stappen te zetten!

Beleid is mooi maar het gaat vooral om de uitvoering c.q. maatwerk van het beleid.

Voorbeelden waar het bij de uitvoering dit jaar niet goed ging zijn de soaps rond de speeltuintjes, de ingebruikgenomen gronden, de plaatsing van de hekken rond de nieuwbouw in Bisonspoor, het onderhoud van de openbare ruimte in Breukelen, de zakken met plastic rond de ondergrondse containers en de huishoudelijke hulp.

Ook de gebiedsgerichte communicatie moet nog uit de verf komen.

Een goede uitvoering c.q. maatwerk levert ook minder meldingen en klachten op. En daar doen we het toch voor?!

In het fysieke domein willen wij de wijk- en dorpsschouwen weer terug. Wij dienen hierover samen met Lokaal Liberaal een motie in.

 

Voorzitter,

Vanuit het Rijk wordt in 2017 extra geld beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Kinderen die in armoede leven hebben minder kans op ontwikkeling en kunnen niet vanzelfsprekend meedoen in de samenleving. Dit gaat in tegen het principe van de inclusieve samenleving. Voor de PvdA aanleiding op een motie in te dienen die het College van B&W oproept om op korte termijn (voor uiterlijk 1 februari 2017) te komen met een plan van aanpak om armoede onder kinderen te intensiveren.

Tot slot de begroting 2017 zelf nog. Dank voor de aanpassingen van de begroting (het erratum) en de beantwoording van de vele technische vragen.
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft twee moties en een amendement ingediend.

• De oproep in de motie Kinderen in Armoede om te komen met een plan van aanpak voor kinderarmoede is door de wethouder Sociale Zaken omarmd.
• De motie Toezicht en Participatie in het wijkbeheer (PvdA en Lokaal Liberaal), die opriep tot een versterking van het toezicht op aannemers en het invoeren van een jaarlijkse wijkschouw, is helaas niet aangenomen.
• Ook was er onvoldoende steun voor het amendement van PvdA, CDA en Lokaal Liberaal om de uitrol van nieuwe speelterreinen (in het kader van Buiten Spelen Natuurlijk!) naar voren te halen. Een gemiste kans wat ons betreft voor de kinderen in Stichtse Vecht!

De begroting 2017 van de gemeente Stichtse Vecht is unaniem aangenomen.
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

Maarten van Dijk, fractievoorzitter