Door Els Swerts op 29 april 2015

Huishoudelijke hulp Stichtse Vecht wijzigt pas per 2016

Per 1 januari 2015 gelden er drie nieuwe wetten die de gemeenten moeten uitvoeren: De Wmo 2015, De Jeugdwet en de Participatiewet.

In het kader van de oude en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt door de gemeente huishoudelijke hulp verstrekt aan mensen die dat nodig hebben. Ook vanaf 2015 kunt u bij de gemeente terecht voor het aanvragen van huishoudelijke hulp.

Echter, er is aan gemeenten een bezuiniging opgelegd van het budget voor de huishoudelijke hulp. Voor veel gemeenten was dat aanleiding om al per 1 januari 2015 vergaande wijzigingen door te voeren op de huishoudelijke hulp. In veel gemeenten is het aantal uren huishoudelijke hulp waarvoor men in aanmerking kan komen, verminderd en/of moet men een hogere eigen bijdrage betalen.

De gemeente Stichtse Vecht had in 2014 besloten dat wijzigingen in de huishoudelijke hulp pas op 01-07-2015 zouden worden doorgevoerd. Uit andere gemeenten hoorden wij dat de overgang naar een nieuw systeem niet soepel verloopt en de burgers soms geen zorgvuldig gesprek krijgen om het juiste aantal uren huishoudelijke hulp te beoordelen.

Dat was voor de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om medio maart een aantal schriftelijke vragen te stellen aan het College over de uitvoering van de huishoudelijke hulp in deze gemeente per 1-7-2015.

Op 17 april heeft de PvdA antwoord gekregen op haar vragen. Het blijkt dat het College heeft besloten dat de indicaties voor de huishoudelijke hulp (voor zover ze tussentijds zouden aflopen) ambtshalve worden verlengd tot 1-1-2016. Pas in het vierde kwartaal 2016 vindt herindicering plaats door middel van een keukentafelgesprek. Er wordt altijd een verslag van het gesprek gemaakt en de cliënt krijgt een beschikking met een gemotiveerd besluit. Tegen dit besluit kan ten alle tijden in bezwaar worden gegaan.

Voor de set van schriftelijke vragen en de beantwoording daarvan klik hier.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts