16 februari 2015

Extra aandacht voor verkeerssituatie 30 KM-zone Maarssen-Dorp

In Maarssen-Dorp zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen om het verkeer veiliger te maken. In een groot gedeelte van Maarssen-Dorp is bijvoorbeeld een 30 KM-zone ingevoerd. Met de invoering van de 30 KM-zone zijn ook de verkeersregels op diverse straten aangepast. De Diependaalsedijk, een deel van de Dr. Plesmanlaan, de Nassaustraat, de Driehoekslaan en de Dr. Ariënslaan zijn veranderd van voorrangsweg naar een weg met gelijkwaardige kruisingen.

Over dit laatste aspect, het veranderen van de voorrangsregels, hebben ons eind vorig jaar signalen bereikt op basis waarvan wij het College in december 2014 hebben verzocht om nog eens goed naar de verkeerssituatie te kijken op o.a. de Driehoekslaan en (een gedeelte van) de Dr. Plesmanlaan (30 KM-gebieden).  En dan in het bijzonder (de naleving van) de voorrangsregels.

In  de praktijk blijken veel automobilisten op met name de Driehoekslaan/Dr. Plesmanlaan zich onvoldoende bewust van het feit dat zij rechts voorrang moeten geven en dus in de praktijk geen voorrang geven aan van rechts komend verkeer. De Driehoekslaan en met name de Dr. Plesmanlaan zijn over het algemeen breder dan de zijwegen en ogen in dat opzicht ook niet als “gelijkwaardige” kruisingen. Bewoners zouden de oude situatie, waarbij sprake was van voorrangswegen, als veiliger ervaren.

Uit signalen die wij ontvingen komt naar voren dat:

  • veel automobilisten (en dan m.n. van buiten Maarssen) denken op een voorrangsweg te rijden;
  • kinderen zelfs worden uitgescholden omdat  “zij geen voorrang  zouden geven” (terwijl ze van rechts komen);
  • sommige bussen de zijwegen hard voorbij rijden, zodat zij nooit meer kunnen remmen als er verkeer van rechts komt.

Wij hebben het College van B&W in overweging gegeven om bijvoorbeeld extra bebording te plaatsen zodat voor iedereen duidelijk is dat sprake is van gelijkwaardige kruisingen, waarbij rechts voorrang heeft. Met als doel een veiliger verkeer!

Bij brief van 7 januari 2015 (verzonden 20 januari 2015) heeft het College van B&W ons in reactie op onze brief van december 2014 het volgende laten weten:

  • De gemeente zal de kruisingen op de Doctor Plesmanlaan en Driehoekslaan nogmaals beoordelen en indien nodig aanpassen of verduidelijken met bebording.
  • De politie zal worden verzocht om extra te controleren op de naleving van de voorrangsregels.

De integrale reactie van het College van B&W vindt u hier.