16 november 2015

Expertbijeenkomst over de toekomst van PAUW Bedrijven op verzoek van de PvdA

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft het verzoek gedaan om een (expert)bijeenkomst te organiseren om stil te staan bij de toekomst van PAUW Bedrijven (het SW-bedrijf van o.a. de gemeente Stichtse Vecht).

Achtergrond
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Hiermee heeft de gemeente meer taken gekregen waar het gaat om toeleiding naar werk. Wat betekent deze wet voor de huidige beschutte banen en de re-integratie inspanningen naar werk?

In het kader van het Sociaal Akkoord dat daarnaast (in 2013) is afgesloten zijn of worden 35 regionale Werkbedrijven opgericht. Deze regionale Werkbedrijven zullen de schakelfunctie (gaan) vervullen tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. In welke organisatievorm dat gaat gebeuren, welke partijen daarbij betrokken zijn en op welke manier die schakelfunctie moet worden ingevuld, daarover spreekt het akkoord zich niet uit. Duidelijk is wel dat samenwerking nodig is: tussen werkgevers, gemeenten, de zorgsector, het onderwijs en SW-bedrijven. Op dit moment worden daar, overal in het land, keuzes in gemaakt en modellen voor ontwikkeld.

De Participatiewet (en daarbij ook het Sociaal Akkoord) vraagt dus om een nieuwe manier van werken en organisatie van de uitvoering. De gemeente is hierbij de regisseur en komt voor veel keuzen en vragen te staan: gaat het lukken om extra banen te realiseren binnen onze gemeente/ onze regio? Is er genoeg geld voor begeleiding? Wat doen we met mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek?
Het is zaak de kennis, expertise en infrastructuur van sociale werkbedrijven niet verloren te laten gaan, maar juist optimaal te benutten in de nieuwe organisatiestructuur.

In de begroting 2016 van de gemeente Stichtse Vecht staat hierover o.a. het volgende opgenomen (pagina 34):

  • Wij ontwikkelen het Werkgeversservicepunt samen met PAUW-bedrijven verder tot het centrale contactorgaan lokale overheidswerkgevers inzake arbeidsmarktbeleid en harmoniseren dit punt met andere WSP’s in de arbeidsmarktregio onder regie van de Utrechtse Werktafel.
  • Wij herzien de samenwerking en de positie van het Sociale Werk bedrijf (SW bedrijven), rekening houdend met de nieuwe wettelijke en financiële kaders. Dit stemmen wij af met de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling, waarbinnen de sociale werkvoorziening is ingebed.

De raad aan het stuur
De fractie van de PvdA ziet graag dat de Raad aan het stuur zit bij de richting en de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de toekomst van het SW bedrijf (PAUW Bedrijven). Om die reden stellen wij voor een (expert)bijeenkomst te organiseren rondom de toekomst van de verbonden partij PAUW Bedrijven.

Doel van de bijeenkomst zou wat ons betreft moeten zijn dat we als Raad door o.a. experts worden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Participatiewet, de nieuwe scoop die hiermee samenhangt, de wijze waarop de nieuwe wet uitgevoerd zou kunnen worden (organisatiemodellen) en de consequenties die dat heeft voor (de positie van) PAUW Bedrijven in zijn huidige vorm.

Welke organisatiemodellen zijn er mogelijk? Wat zijn de ervaringen in het land? Welke keuzes zijn er voor ons als Raad te maken?
Experts vanuit Cedris (koepel van SW bedrijven), de VNG en/of Platform31 zouden bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij de bijeenkomst. Vanzelfsprekend zijn we ook benieuwd naar de visie en ideeën van PAUW Bedrijven zelf. Ook hen willen wij graag een rol geven tijdens de (expert)bijeenkomst.

Het zou mooi zijn als we als Raad op basis van de (expert)bijeenkomst duidelijk richting kunnen geven voor wat betreft de toekomst van PAUW Bedrijven.

Naar verwachting zal er in de maand januari over de toekomst van PAUW Bedrijven gesproken worden in een zogenaamde “informele commissievergadering”. De PvdA-fractie heeft aangegeven graag betrokken te willen worden bij de voorbereiding van deze bijeenkomst.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,
Maarten van Dijk en Els Swerts