Door Els Swerts op 8 december 2014

Compensatiegelden Wtcg rechtstreeks naar de inwoners!

Een deel van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten is gestopt per 2014 en een ander deel stopt per 2015. Dit betekent voor mensen met een chronische ziekte of handicap een forse inkomensdaling, die kan oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Deze forse inkomensdaling zal vooral voelbaar worden eind 2015, want de tegemoetkoming werd altijd aan het einde van het jaar verstrekt. Om de gevolgen van het stopzetten van deze Wtcg regeling te verzachten, hebben gemeenten van het rijk compensatiemiddelen gekregen om zodoende mensen die dat nodig hebben tegemoet te kunnen komen in hun ziektekosten. Ongeveer de helft van de gelden die de gemeente Stichtse Vecht hiervoor heeft gekregen, worden benut voor een flinke korting op de collectieve zorgverzekering via de gemeente. Voor de andere helft moet het college in 2015 nog met een plan komen. Daarbij wilde het college de mogelijkheid opengelaten om deze andere helft van de gelden via de Bijzondere Bijstand en een maatwerkvoorziening aan mensen ten goede te laten komen. De PvdA Stichtse Vecht heeft daarover in de Raad haar zorgen uitgesproken. Het probleem is namelijk dat het verstrekken van Bijzondere Bijstand gepaard gaat met hele hoge uitvoeringskosten waardoor een (te) groot deel van de Wtcg-middelen niet bij de mensen zelf terechtkomen, maar bij de mensen die de regeling moeten uitvoeren. Maar daar is de regeling niet voor bedoeld! In de Raad heeft onze fractie dan ook een amendement ingediend om te voorkomen dat de Wtcg gelden konden worden ingezet via de Bijzondere Bijstand. De wethouder heeft het amendement ‘overgenomen’, waarmee hij toezegde dat de tekst van de verordening zou worden aangepast conform het pleidooi van de fractie. We zijn erg blij dat daarmee de gelden zoveel mogelijk ten goede komen aan de mensen voor wie het bedoeld is en die het nodig hebben.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts