Door Maarten van Dijk op 10 juli 2016

Brommers op de rondwegen in Maarssenbroek leidt tot discussie: PvdA stelt vragen

Vanaf 14 juni jongstleden is het nieuwe gemeentelijk beleid van kracht dat inhoudt dat brommers niet meer op de fietspaden mogen rijden, maar verplicht zijn op de rijbaan/ rondwegen te rijden.

Via de social media heeft de politie vernomen dat bestuurders van bromfietsen zich niet meer veilig voelen op met name de rondwegen in Maarssenbroek. Zij hebben angst opgedrukt te worden door automobilisten. Voor de politie is dit aanleiding om extra snelheidscontroles uit te voeren.

Het e.e.a. leidt tot de nodige discussie op de social media. Hier worden ook veel opmerkingen gemaakt over het verkeersgedrag van bromfietsers.

Deze signalen hebben de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding gegeven om het College van B&W van Stichtse Vecht op 5 juli 2016 de volgende schriftelijke vragen ex artikel 41 te stellen:

  1. Wat zijn de ervaringen tot nu toe vanuit de gemeente met het nieuwe beleid, waarbij bromfietsers nu op de rijbaan/ rondweg moeten rijden? Wij zijn hierbij met name benieuwd naar de ervaringen in de kern Maarssenbroek.
  2. Kunt u aangeven hoeveel klachten er tot nu toe bij de gemeente en politie zijn binnengekomen over de nieuwe verkeerssituatie? Om wat voor soort klachten gaat het hierbij?
  3. De politie richt zich bij de controles op de snelheid van automobilisten. Wij krijgen ook signalen binnen die duiden op verkeersgevaarlijke situaties die ontstaan door toedoen van bromfietsers, zoals onnodig links blijven rijden, geen richting aangeven, slingerend rijden, snel nog even invoegen met een relatief lage snelheid e.d. Bent u bereid om met de politie in gesprek te gaan en hen te verzoeken ook specifiek te controleren op het rijgedrag van bromfietsers?
  4. Ziet het College aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op de rondweg in Maarssenbroek te verbeteren?
  5. Bent u bereid om het nieuwe beleid, waarbij bromfietsers in Maarssenbroek op de rondweg moeten rijden in plaats van op de fietspaden, over een half jaar de evalueren en de uitkomsten hiervan te delen met de Raad?
Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk