Door Maarten van Dijk op 24 juni 2015

Voorjaarsnota 2015: PvdA Stichtse Vecht kiest voor investeren in leefbare en veilige wijken en kernen, het sociaal domein en werkgelegenheid

“Keuzes maken”; waarbij er wat de PvdA fractie wordt geïnvesteerd in het Sociaal Domein, Leefbare en Veilige wijken en kernen en in Werkgelegenheid

STICHTSE VECHT – De fractie van de PvdA Stichtse Vecht wil dat er wordt geïnvesteerd in leefbare- en veilige wijken en kernen, het sociaal domein en in werkgelegenheid. Op 23 juni gaf fractievoorzitter Maarten van Dijk een toelichting op de ideeën, wensen en keuzes van de PvdA-fractie in het kader van de Voorjaarsnota 2015.

 

Voorzitter, College, collega raadsleden,

Het thema dat ik namens de PvdA fractie bij u wil aansnijden is “Keuzes maken”. In uw voorjaarsnota geeft u aan dat “Het gaat om keuzes maken en dat vereist duidelijkheid, durf en daadkracht”.

Daar is de PvdA fractie het van harte mee eens, maar…. Maar om keuzes te maken moet er wel iets te kiezen zijn. Ons valt op dat er in de voorjaarsnota een groot aantal wensen en ontwikkelingen worden geschetst. Het ontbreekt echter aan inzicht in de keuzes die wij als raad kunnen maken. Welke onderdelen van de begroting zijn voor ons als raad direct beïnvloedbaar? Welke keuzes kunnen wij daadwerkelijk maken?

Keuzes maken betekent ook sturen op feiten: op concrete doelstellingen die voortvloeien uit de te bereiken maatschappelijke effecten. Wij doen dan ook een pleidooi om in de begroting 2016 meer te gaan werken met concrete doelstellingen en bijhorende (prestatie)indicatoren.

Wat de PvdA fractie opvalt is dat het College op steeds meer terreinen de bevoegdheden naar zich toe lijkt te trekken en steeds meer mandaat vraagt. Laten we hier als raad alert op zijn. Stel u zelf als raadslid de vraag of u echt kunt sturen en controleren . Het college stelt bijvoorbeeld voor om het vaststellen van budgetplafonds op terrein van re-integratie en subsidies bij het college neer te leggen. Dit terwijl in andere gemeenten deze bevoegdheid gewoon bij de Raad ligt. Over keuzes gesproken…

Om het nu concreet te maken een voorbeeld: De verkoop van in totaal 41 gemeentelijke panden moet de komende jaren in totaal 11 miljoen euro gaan opleveren? Maar wat gaan we met al deze incidentele middelen doen? De PvdA fractie pleit ervoor om hier als raad keuzes in te maken en wil hierover na de zomer dan ook spreken in de raadscommissie. Hoe kunnen we als raad komen tot een integrale afweging m.b.t. de bestemming van deze middelen? Nu wordt de opbrengst uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed ingezet als sluitpost voor de begroting of om voorstellen vanuit het college te dekken. Laten wij hier als Raad de discussie over voeren en keuzes hierin maken!

Tijdens deze algemene beschouwingen zal ik mij verder nog beperken tot een drietal voor de PvdA belangrijke thema’s:

  • Leefbare en veilige wijken en kernen
  • Het Sociaal Domein en
  • Werkgelegenheid

 

Om te beginnen leefbare en veilige wijken en kernen

Als fractie van de PvdA kiezen wij voor

  • Blijvende aandacht voor de wijken en kernen, door gebiedsgericht werken en gebiedsgerichte communicatie. Aandachtspunt blijft de participatie en communicatie. Betrek dit punt bij de evaluatie van het gebiedsgericht werken dit najaar.
  • De PvdA fractie verzoekt het College daarin ook de resultaten van de monitor leefbaarheid en veiligheid mee te nemen op het terrein van
  • De hondenpoepoverlast
  • Handhaving
  • Te hard rijden in de 30 km wijken en
  • Het foutief parkeren.

Deze zaken vormen de grootste ergernissen bij bewoners.

 

Dan het Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein vraagt de PvdA aandacht voor de positie van ouderen. Begin dit jaar heeft de PvdA fractie een groot aantal concrete punten aangedragen bij het College die als input kunnen dienen voor het op te stellen ouderenbeleid.

Tweede voor ons belangrijke punt is de Huishoudelijk Hulp. Wij zullen de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2016 kritisch volgen.

Verder maken wij ons zorgen over de mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet in aanmerking komen voor loonkostensubsidie omdat de loonwaarde minder is dan 40%. Maak als college concreet hoe deze groep begeleid wordt in het kader van de Wmo en investeer in zinvolle dagbesteding.

 

Tot slot werkgelegenheid

In het kader van werkgelegenheid en economie kiest de PvdA voor:

Investeren in recreatie en toerisme

De PvdA vindt dat het College te weinig doet aan recreatie en toerisme. We laten als gemeente kansen liggen. De nota recreatie en toerisme laat te lang op zich wachten. Hoe kunnen we als gemeente Stichtse Vecht profiteren van onze unieke locatie en bijvoorbeeld het enorme toerisme in Amsterdam. Een versterking van de recreatie en het toerisme in onze gemeente zal een goede bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Laten we hier als gemeente echt werk van maken!

Bedrijven Investerings Zones (BIZ)

In plaats van verhoging van de OZB niet woningen stellen wij voor om te werken met het concept van Bedrijven Investerings Zones. De PvdA is blij dat ons pleidooi om Bedrijven Investerings Zones te stimuleren ook door andere partijen in de Raad wordt omarmd.

Garantiebanen

Wij zijn blij met uw toezegging om binnen de gemeentelijke organisatie garantiebanen te realiseren voor mensen met een beperking. Om inzicht te houden in de vorderingen m.b.t. de realisatie van de garantiebanen in de regio en in het bijzonder Stichtse Vecht vragen wij het College om ons als Raad periodiek te informeren over de voortgang die wordt geboekt.

Leerwerk plekken in de bouw

Wij pleiten voor leerwerkplekken in de bouw. In dit kader hebben wij een motie voorbereid die wij later vanavond zullen indienen.

Voorzitter, tot zover onze bijdrage.

 

Maarten van Dijk,

Fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk